Ogólnie o ksiÄ™gowoÅ›ci - Rachunkowość i finanse

Dodane: 10-08-2016 12:53
Ogólnie o ksiÄ™gowoÅ›ci - Rachunkowość i finanse go Å›wiadczenia wzajemnego. Zebrane podatki sÄ… wykorzystywane na potrzeby realizacji zadaÅ„ publicznych. WspółczeÅ›nie pieniÄ…dze z podatków trafiajÄ… do skarbu paÅ„stwa, województwa, powiatu albo gminy, które dziÄ™ki temu mogÄ… inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oÅ›wiaty, sÅ‚użby zdrowia itp. Obecnie uznaje siÄ™, iż podatki sÄ… Å›wiadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane sÄ… również podatki Å›wiadczone w innych niż pieniÄ…dz dobrach. Zgodnie z polskim prawem daniny, aby zostaÅ‚y uznane za podatki muszÄ… posiadać 4 cechy: nieodpÅ‚atność przymusowość powszechność bezzwrotność Podatki dzielÄ… siÄ™ na: bezpoÅ›rednie ? naÅ‚ożone na dochód lub majÄ…tek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy; poÅ›rednie ? nakÅ‚adane na przedmiot spożycia, np. VAT, akcyza ? ostatecznie pÅ‚aci konsument. ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/PodatekDefinicja kredytu inwestycyjnegoKredyt inwestycyjny ? kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcÄ™ przedsiÄ™wzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiÄ™kszenie wartoÅ›ci majÄ…tku trwaÅ‚ego, jak również zakup wartoÅ›ci niematerialnych i prawnych bÄ…dź nabycie udziałów w przedsiÄ™biorstwach lub dÅ‚ugoterminowych papierów wartoÅ›ciowych. Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsiÄ™wziÄ™cia inwestycyjnego. UdzielajÄ…c kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziaÅ‚u wÅ‚asnego przedsiÄ™biorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank. WiÄ™ksze kredyty inwestycyjne czÄ™sto majÄ… formÄ™ kredytów konsorcjalnych. Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w caÅ‚oÅ›ci. Kredyt inwestycyjny może także być wypÅ‚acany w transzach lub mieć formÄ™ linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane speÅ‚nieniem zobowiÄ…zaÅ„ umownych. W drugim przypadku ? linii kredytowej ? umowa kredytowa nie precyzuje obowiÄ…zujÄ…cych terminów i kwot wypÅ‚at Å›rodków. Kredyt inwestycyjny udzielany jest na ogół na dÅ‚uższe okresy, a schematy spÅ‚at mogÄ… być nastÄ™pujÄ…ce: równe raty kapitaÅ‚owe, co jest równoważne malejÄ…cym ratom sumarycznym, gdyż odsetki sÄ… naliczane od coraz niższego kapitaÅ‚u; równe raty sumaryczne (raty annuitetowe). W zależnoÅ›ci od umowy z bankiem, istnieje też możliwość jednorazowej spÅ‚aty kapitaÅ‚u w dacie zapadalnoÅ›ci kredytu (ang. bullet repayment) lub przyjÄ™cie nieregularnego schematu spÅ‚at kapitaÅ‚u, ustalonego indywidualnie dla danego kredytu.ŹródÅ‚o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_inwestycyjnyJak znaleźć dobrÄ… ksiÄ™gowÄ…? / Dobra ksiÄ™gowa kluczem do sukcesu przedsiÄ™biorcy / Dobra ksiÄ™gowa podstawÄ… przedsiÄ™biorstwaJeÅ›li otwierasz wÅ‚asnÄ… dziaÅ‚alność gospodarczÄ…, z pewnoÅ›ciÄ… nie narzekasz na brak obowiÄ…zków. Kampanie reklamowe, pozyskiwanie klientów, organizacja pracy firmy i zatrudnianie pracowników to tylko niektóre zajÄ™cia bÄ™dÄ…ce na gÅ‚owie przedsiÄ™biorcy. W natÅ‚oku spraw warto jednak pamiÄ™tać o zadbaniu o tak ważnÄ… dziedzinÄ™ funkcjonowania firmy, jakÄ… jest firma prowadzÄ…ca rachunkowość. Odpowiednia ksiÄ™gowa fachowÄ… wiedzÄ… może pomóc, doradzić, a także zaoszczÄ™dzić wielu niepotrzebnych problemów i kosztów. Warto wiÄ™c poÅ›wiÄ™cić wiele czasu temu tematowi i postawić na profesjonalnÄ… firmÄ™, która zatroszczy siÄ™ o nasze interesy.

© 2019 http://rachunkowosc-i-finanse.gadzety.gsm.pl/